ร้อยโทจีระ จันทร์ชาวนา : หัวหน้าการเงิน , ผู้สอบบัญชีและภาษีอากร TA

ร้อยโทจีระ  จันทร์ชาวนา
ผู้สอบบัญชีและภาษีอากร TA
ตำแหน่ง หัวหน้าการเงิน
โรงพยาบาล ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี