ร้อยเอกจีระ จันทร์ชาวนา (CPA,TA) นายทหารการเงิน โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

ร้อยเอกจีระ จันทร์ชาวนา
นายทหารการเงิน โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA (Tax Auditor)
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (Cooperative Supervisor)
ผู้ทำบัญชี (Accountant)
view: 0 shares: