ร้อยโทจีระ จันทร์ชาวนา : ผู้สอบบัญชีและภาษีอากร (TA) , CPA หัวหน้าการเงิน

ร้อยโทจีระ  จันทร์ชาวนา
ผู้สอบบัญชีและภาษีอากร (TA), CPA
ตำแหน่ง หัวหน้าการเงิน
โรงพยาบาล ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี

 
view: 0 shares: