ผลงานและรางวัล

รางวัลเกียรติยศ "นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น - สาขาสังคมศาสตร์" ประจำปีพุทธศักราช 2559

นางสาววิชิตา เพิ่มพูนธัญญะ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนและผลงานทางวิชาการดีเด่น มีความประพฤติที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรางวัลเกียรติยศ "นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น-สาขาสังคมศาสตร์" ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559