ผลงานและรางวัล

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและรับทุนการศึกษา "กองทุนเต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ" ประจำปีพุทธศักราช 2559

นางสาวชัญญนุช ศรีทัศน์ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผลการเรียนดีเด่นในรายวิชการการสอบบัญชี เป็นแบบอย่างอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติและรับทุนศึกษา "กองทุนเต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ" ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559