ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดย สุปรานี วัฒนานนท์
ปี 2559
ไฟล์แนบ