ข่าว/กิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบัญชี SPU กับ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบัญชี SPU กับ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสหกิจศึกษา การทำงานในระหว่างเรียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิจัย 
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 - 10.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 282 shares: