ข่าว/กิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษา หลักสูตร "TAX JUNIOR รุ่น 3 : นักบัญชีภาษีอากร ยุค 4.0"

พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษา คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หลักสูตร "TAX JUNIOR รุ่น 3 : นักบัญชีภาษีอากร ยุค 4.0" วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560  
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบัญชี ม.ศรีปทุม กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
 
view: 230 shares: