ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร "TAX JUNIOR รุ่น3 : นักบัญชีภาษีอากร ยุค 4.0"

SPU : นักศึกษา บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
หลักสูตร "TAX JUNIOR รุ่น 3 : นักบัญชีภาษีอากร ยุค 4.0"
วันที่ 1 หัวข้อ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคุณยุพา วิเศษพาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงินและภาษีอากร บจ.เซ็นทรัล กรุ๊ป และหัวข้อ "ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" โดย คุณนิสา รุ่งศิริ ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจ SME
ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560
@มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบัญชี ม.ศรีปทุม กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 
view: 622 shares: