ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ได้สอบผ่าน การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ 
 ได้สอบผ่าน การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

โดยเรียนเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
4.ดร.มนตรี ช่วยชู
5.ดร.สุรีย์ โบษกรนัฏ
ในวันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 -11.00 น. 
อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 12A ห้อง 12A02

view: 407 shares: