ข่าว/กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา "ทิศทางและการปรับตัวสำหรับสาขาวิชาชีพการบัญชีในอนาคต" ภาค 2/2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบัญชี ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เรื่อง "ทิศทางและการปรับตัวสำหรับสาขาวิชาชีพการบัญชีในอนาคต" ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยมีคุณนงนภัส ใจจร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) คุณรวีวรรณ กิจโป้ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คุณชนากานต์ มุจรินทร์ บริษัท คิวบ์ ซอฟท์เทค จำกัด และอาจารย์ชลิต ผลอินทร์หอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ทำงาน
view: 96 shares: