นายชุณหพร สมิตสุวรรณ CFO บริษัทข้ามชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia CFO) บริษัท South East Asia CFO, GEA Refrigeration (Thailand) Co., Ltd.