นายชุณหพร สมิตสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท South East Asia CFO, GEA Refrigeration (Thailand) Co., Ltd.

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia CFO)
บริษัท South East Asia CFO, GEA Refrigeration (Thailand) Co., Ltd.
view: 0 shares: