ข่าว/กิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัททางด้านเทคโนโลยี 3 บริษัท และจัดเสวนาฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีท่านรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์) พร้อมด้วยคณบดีคณะบัญชี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์) 
และบริษัททางด้านเทคโนโลยี 3 บริษัท 

- บริษัท ฤทธิ์ โซลูชั่น จำกัด ดร.ณรงค์ฤทธิ์ พวงไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวนิตยา ตรีจรูญนิจ
- นายกษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ และนายกสิพัฒน์  อยู่พร้อม Senior It Auditor บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด 
- บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด นายภีม  เพชรเกตุ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวปัณณธร  แสงสุข ผู้จัดการฝ่ายขาย 

ซึ่งมีการจัดเสวนาหัวข้อการบัญชียุคดิจิตอล..นวัตกรรม Software บัญชี สู่ไทยแลนด์ 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 10.45 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 379 shares: