ข่าว/กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
คณะได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์) พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี (อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์), คณบดีคณะบัญชี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์) และผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราพร ลีละวัฒน์) 

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Talent&Organizational Dev. ทรัพยากรบุคคล  (นางปรียาศิริ ประภาสะโนบล) ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาบุคลากร นายสุวัชร์ ธิติปรีชา)  ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม

ความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินการ มีดังนี้
    (1) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ให้นักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งอาจารย์หรือนักวิชาการในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  
การจัดทำวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานธนาคารตามหัวข้อหรือประเด็นที่กำหนดขึ้น
    (2) จัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรธนาคาร หรือ ธนาคารจัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ แก่นักศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ 
การจัดการการเงิน การวิเคราะห์ สังเคราะห์  โดยกรณีศึกษา 
    (3) รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ทำงานให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
    (4) ธนาคารพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพื่อทำงานกับธนาคาร


   
view: 720 shares: