ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตร ป.โท บัญชี M.Acc รุ่น12 ขึ้นสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

นักศึกษาหลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต M.Acc12 ขึ้นสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
3.ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
4.ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ อาคาร 11 ห้อง 11-12A07

 

view: 287 shares: