นางเพ็ญศรี เดชติงเอง : CFO บริษัทมหาชน และผู้บริหารกลุ่มพรีเมียร์

นางเพ็ญศรี  เดชติงเอง 
CFO บริษัทมหาชน
ผู้บริหารกลุ่มพรีเมียร์ ประกอบไปด้วยบริษัทมหาชน 4 บริษัท
- บริษัท พรีเมียร์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพร์ช จำกัด (มหาชน)


 
view: 0 shares: