ร้อยโทหญิง ดุษณีย์ สิกพันธ์ : นายทหารกรมการเงินทหารบก, ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต (CPA)

ร้อยโทหญิง ดุษณีย์ สิกพันธ์
นายทหารสัญญาบัตรกองบัญชี ประจำแผนกเงินนอกงบประมาณ กรมการเงินทหารบก
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต (CPA)