ข่าว/กิจกรรม

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเขียนเรียงความ หัวข้อการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

นางสาวพฤศชา  สุวรรณมาลี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี" ครั้งที่ 5 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี  สสอท. ร่วมกับ Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd Thailand & Mazars (Thailand) Ltd. ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
view: 32 shares: