ข่าว/กิจกรรม

เสวนา เส้นทางและปัจจัยความสำเร็จของผู้ตรวจสอบภายใน

เสวนา เส้นทางและปัจจัยความสำเร็จของผู้ตรวจสอบภายใน “ เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพตรวจสอบภายใน”  
*คุณสุรพงษ์     ชูรังสฤษฎี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, กรรมการผู้จัดการ บจก.โปรเพสซันนัล อินเทอนัล ออดิต เซอวิส, กรรการตรวจสอบ (บมจ. ริช เอเซีย สตีล, ม.เซ็นต์จอห์น และวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์) และที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
*คุณวิภา ลี้ตระกูลนาชัย กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) , Certified Investment Systems Auditor (CISA) 
 
*คุณไชยโรจน์    ภัทรเกียรติพงษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  และที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การบริหารงาน การบัญชีและภาษีอากร ให้กับบริษัทกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ
 
ความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในโครงการ "การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน-ทางเลือกวิชาชีพนักบัญชี" วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องคอนเวนชั่น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 78 shares: