ข่าว/กิจกรรม

ศิษย์เก่าคืนถิ่น (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐)

โครงการนักศึกษาเยี่ยมโรงเรียนเก่า (ศิษย์เก่าคืนถิ่น) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับครู-อาจารย์ และรุ่นน้องในสถาบันการศึกษาเดิม และเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบัญชีด้วย โดยการจัดกิจกรรมรูปแบบให้นักศึกษากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และพบปะกับรุ่นน้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้อง
ลำดับ ข้อมูล
1 นางสาวกัญญกวิน ปิ่นกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 
2 นางสาวกัลยารัตน์ นามไพ
โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 นางสาวณัฐกานต์ สีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
4 นางสาวมนทิรา กมขุนทด 
 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
5 นางสาวเจนจิรา ปะกิริโย  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
6 นางสาวปาณิสรา  อินทร์งาม  
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  กรุงเทพมหานคร
7 นางสาวสุทธิดา บุญเรือง 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทร
8 นางสาวอุมามะห์ เก็มสัน และนางสาวอามีณี หมาดดาเระ
โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล
9
 
นางสาวเมปิยา สุวรรณโณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จังหวัดอยุธยา
10 นางสาวนภสร รมทอง
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง
11 นางสาวณัฐมล กมลรัตน์ 
โรงเรียนเสรีศึกษา  จังหวัดเพชรบูรณ์
12 นางสาววิมลพร นามวิจิตร  
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
13 นางสาวนวพร ศรีตะวัน
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
14 นางสาวนิชาภัทร แสงจง  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
view: 374 shares: