ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมส่งนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (THAILAND ACCOUNTING CHALLENGE 2017) วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560  
- นางสาววิชิตา เพิ่มพูนธัญญะ
- นางสาวชัญญานุช ศรีทัศน์
- นายพิฐฒิพุฒ พุฒธาธร 
view: 19 shares: