นางสาวอทิรา โสตโยม (CPA) , นักบัญชีชำนาญการพิเศษกลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

นางสาวอทิรา โสตโยม
นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน
กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญา CPA (Certified Public Accountant)

view: 0 shares: