นางสาวอทิรา โสตโยม : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA , นักบัญชีชำนาญการพิเศษกลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


นางสาวอทิรา โสตโยม ศิษย์เก่าดีเด่น  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 
นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA