นางสาวอทิรา โสตโยม : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) , นักบัญชีชำนาญการพิเศษกลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน


นางสาวอทิรา โสตโยม ศิษย์เก่าดีเด่น  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน
กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

 
view: 0 shares: