นางสาวนงนภัส ใจจร : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และCPIAT

ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
และได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified  Professional Internal Audit Thailand : CPIAT) 
จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

view: 0 shares: