นางสาวนงนภัส ใจจร (CPIAT) , ผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวนงนภัส ใจจร  
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified  Professional Internal Audit Thailand : CPIAT) 
จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ผู้ตรวจสอบภายใน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

view: 0 shares: