ข่าว/กิจกรรม

วิทยากรรับเชิญหลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี รับเชิญเป็นวิทยากรให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางและภูมิภาค ในหัวข้อ "ต้นทุนผลผลิตต่อการประเมินความคุ้มค่า" หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
view: 9 shares: