ข่าว/กิจกรรม

คณะบัญชี และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มอบของขวัญปีใหม่แก่คณาจารย์

คณะบัญชี และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มอบของขวัญปีใหม่แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ จันทร์งาม ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้อง 11-1003