ข่าว/กิจกรรม

มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

คณะบัญชี และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มอบของขวัญปีใหม่แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้อง 11-1004