ข่าว/กิจกรรม

คณะบัญชี และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มอบของขวัญปีใหม่แก่คณาจารย์

คณะบัญชี และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มอบของขวัญปีใหม่แก่ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ และ ดร.มนตรี ช่วยชู ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้อง 11-1004