ข่าว/กิจกรรม

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 “ผลการตรวจประเมินอยู่ระดับดี”

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ​ระดับคณะบัญชี ​ประจำปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ที่ทำการคณะบัญชี ชั้น 10 อาคาร30ปีศรีปทุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ​ เป็นประธานฯ และกรรมการ ดร.ณัฐสพันธ์  เผ่าพันธ์ และอาจารย์สุรีย์ฉาย พลวัล

view: 250 shares: