ผลงานและรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “การประกวดเพลงไทย…หัวใจไท”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “การประกวดเพลงไทย…หัวใจไท”

นางสาวรัตติยาภรณ์ ซาโปร่ง

จากโครงการ “คนไทย…หัวใจไท ครั้งที่ ๙ และงานประเพณีวันมหาสงกรานต์ไทย”
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์และลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม