ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ บุตรสาลี หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ บุตรสาลี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
view: 0 shares: