ข่าว/กิจกรรม

​บัญชี SPU นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี

บัญชี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง “ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี” โดยผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 15 shares: