ข่าว/กิจกรรม

​บัญชี SPU การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

บัญชี SPU: การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 6 shares: