ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง การเขียนบทความวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

บัญชี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง “การเขียนบทความวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย” โดย ดร.ฉวีวรรณ ชูสนุก และดร.อัมพล ชูสนุก

 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%

view: 4 shares: