ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

บัญชี SPU: รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

 

โดยมี รศ.ดร.ชลทิศ ดาราวงษ์ ประธาน

อ.สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก กรรมการ

และ ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง เลขานุการ

ผ่าน Zoom Online วันที่ 29 กันยายน 2564

 

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%

view: 0 shares: