ผลงานและรางวัล

รางวัลประกวดสุนทรพจน์และประกวดเรียงความ การประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ หัวข้อ การสร้างคุณธรรมจร

รางวัลประกวดสุนทรพจน์และประกวดเรียงความ 
การประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ หัวข้อ การสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพบัญชีครั้งท่ี4 
วันจันทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา 

จัดโดย : คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์ : นางสาวกชกร วงศ์ตา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเขียนเรียงความ : นางสาวปิยะเพ็ญ ประสพเนตร