ข่าว/กิจกรรม

Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS

บัญชี SPU: จัดอบรม Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS และ Excel เพื่องานบัญชี 

หัวข้อ " Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS "
โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด C.P.A., ASEAN CPA, CGM

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 0 shares: