ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

บัญชี SPU: การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 1 shares: