ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจินตนา ไกรทอง นักศึกษาปริญญาโทบัญชี ม.ศรีปทุม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจินตนา ไกรทอง นักศึกษาปริญญาโทบัญชี ม.ศรีปทุม

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีระดับชาติ ระดับปริญญาโท จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่า พัฒนบริหารศาสตร์
ปีการศึกษา 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
view: 34 shares: