ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน นักศึกษาปริญญาเอกบัญชี ม.ศรีปทุม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยมระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน นักศึกษาปริญญาเอกบัญชี ม.ศรีปทุม

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยมระดับชาติ ระดับปริญญาเอก จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
ปีการศึกษา 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
view: 38 shares: