ผลงานและรางวัล

นักศึกษาปริญญาตรี และอาจารย์ บัญชี SPU นำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

นักศึกษาปริญญาตรี และอาจารย์ บัญชี SPU นำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ
 

โดย นักศึกษา

- น.ส.ธนาภรณ์ หิริโอ

- น.ส.อัจฉราพร ขาวผ่อง

- ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

นำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM
 

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%

view: 119 shares: