ผลงานทางวิชาการ

5 ประโยชน์การทำบัญชีครัวเรือน

UploadImage

     “บัญชีครัวเรือน” เป็นการประยุกต์ทางการบัญชี ใช้สำหรับบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันทำให้ทราบว่าในแต่ละวันมีรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือเท่าไร ส่งผลให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการใช้จ่ายไม่พอในอนาคต สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง โดยการวางแผนการใช้จ่าย ท้ายที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน และเกิดการออมได้อย่างยั่งยืน
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือน ดังนี้
     1. จัดทำได้ง่าย ทุกคนสามารถทำได้ ผู้ที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และขนาดของครอบครัวก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจการทำบัญชีครัวเรือนได้ไม่แตกต่างกัน
     2. ทราบค่าใช้จ่าย เพราะการจดบันทึกรายจ่ายทำให้ทราบว่ารายจ่ายมาจากส่วนไหนมากที่สุด ทำให้บริหารค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น
     3. รู้จักประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง
     4. มีเงินออมมากขึ้น โดยกำหนดวิธีเก็บเงิน และวิธีการลงทุน เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการวางแผนการเงิน
     5. ทราบสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ว่ามีรายรับมากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่าย หากมีรายรับมากกว่ารายจ่าย เรียกว่า สภาพคล่องเป็นบวก หรือมี Survival ratio มากกว่า 1 แสดงว่ามีโอกาสในการก่อหนี้สินต่ำ แต่หากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เรียกว่า สภาพคล่องเป็นลบ หรือมี Survival ratio น้อยกว่า 1 แสดงว่ามีโอกาสในการก่อหนี้สูง
     จากรายงานการวิจัยหลายฉบับได้สนับสนุนถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือน แต่พบว่า บุคคลส่วนใหญ่ยังคงไม่มีการจัดทำ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน อันจะเป็นผลให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


 
 
หทัยพันธ์  ศรีงาม 
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 306 shares: