ผลงานและรางวัล

ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการการจัดการกําไรและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100

ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการการจัดการกําไรและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100
โดย กนกรส พานิชย์พิพัฒน์
ปี 2563
ไฟล์แนบ
view: 39 shares: