ผลงานและรางวัล

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี และประกวดเขียนเรียงความ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี

บัญชี SPU : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัญชี SPU ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี และประกวดเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 47 shares: