ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
โดย สุรีย์ โบษกรนัฎ และคณะ
ปี 2563
ไฟล์แนบ
view: 40 shares: