ผลงานทางวิชาการ

7 ข้อควรรู้ในการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

UploadImage

1. การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องมีรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password)  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่
2. ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังควบคุมดูแลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
     - ให้ออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งาน
     - ไม่ควรตั้งค่าการจำรหัสผ่านบนเว็บไซต์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
     - ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ
3. ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานในกลุ่มใช้งาน เป็นประจำทุก 6 เดือน
4. ในการจัดทำฎีกาผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ถ้าฎีกาใดผิด ควรทำการยกเลิกทันที เพราะถ้ามีฎีกาเหล่านี้คงค้างอยู่ในระบบ จะทำให้ในสิ้นปีงบประมาณไม่สามารถปิดบัญชีในระบบได้
5. เจ้าหน้าที่ใหม่ที่ต้องปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ควรได้รับการฝึกอบรมก่อนการใช้ระบบ หรือมีพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำระหว่างการใช้งาน เนื่องจากระบบฯ มีความซับซ้อน และในบางขั้นตอนต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งยากต่อการทำความเข้าใจ
6. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดที่ต้องปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีการทดสอบการใช้ระบบฯ เพื่อทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำ
7. ถ้าพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ให้ติดต่อผ่านช่องทาง ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 
--------------------
คุณเพ็ญนภา อมศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 332 shares: