ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: Reskill & Upskill หลักสูตร National e-Payment รุ่นที่ 2 "การจัดทำรายงานทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง

บัญชี SPU: Reskill & Upskill หลักสูตร National e-Payment รุ่นที่ 2 "การจัดทำรายงานทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
โดยวิทยากร
- ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบัญชี SPU
- อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี SPU
- อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล อาจารย์คณะบัญชี SPU
วันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 63 เวลา 14.45-17.00 น.
อาคาร 11 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
view: 39 shares: