ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: Reskill & Upskill "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบของธุรกิจยุคดิจิทัล"

บัญชี SPU: Reskill & Upskill "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบของธุรกิจยุคดิจิทัล"
โดย คุณอภิรัตน์ สัจจานุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณอุโฆษ วัฒนพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาช่องทางการขายและบริการ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร11 ชั้น2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 37 shares: