ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: Reskill & Upskill สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 National e-Payment พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบของธุรกิจยุค

บัญชี SPU: Reskill & Upskill สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 National e-Payment พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบของธุรกิจยุคดิจิทัล"
โดยวิทยากร

- คุณอภิรัตน์ สัจจานุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร์ จำกัด (มหาชน)

- คุณอุโฆษ วัฒนพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาช่องทางการขายและบริการ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร์ จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 63 อาคาร 11 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

view: 38 shares: