ข่าว/กิจกรรม

คณะบัญชี SPU ร่วมกับ 4 สมาคม จัดอบรมออนไลน์ "Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอากร"

คณะบัญชี SPU ร่วมกับ 4 สมาคม จัดอบรมออนไลน์ "Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอากร"
สนใจสมัคร คลิก
https://forms.gle/Ub8uRoT22k4F8yLEA
อบรม online ให้ครูบัญชีอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ฟรี! พร้อมมอบวุฒิบัตร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
วิทยากร
- คุณสุริยะ ธีรวัฒนสาร ที่ปรึกษาสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
- คุณกมลทิพย์ เกตุทัต สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
- คุณถนอม เกตุเอม กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
- ผศ. รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบัญชี คณะบัญชี SPU
- อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบัญชี SPU
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
http://line.me/ti/g/4FjOAQwBru
หรือโทร 0 2579 1111 ต่อ 2374, 2375
view: 12 shares: