นายเอกธนัช โครตมี (TA, CPA) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

นายเอกธนัช โครตมี 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA (Tax Auditor)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)

 
view: 0 shares: