คุณธนัยนันท์ ภัทรวิริยโภคิน ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT), พนักงานอาวุโส-ตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

คุณธนัยนันท์ ภัทรวิริยโภคิน
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified  Professional Internal Audit Thailand : CPIAT) 
จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
พนักงานอาวุโส-ตรวจสอบ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
view: 0 shares: