นางสาวสุณิสา โกฎวิเชียร เจ้าหน้าที่ระดับ 6 ปฏิบัติงานปฏิบัติการสินเชื่อ (CAO) สาขาชุมพร ธนาคารพัฒนาสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นางสาวสุณิสา โกฎวิเชียร  
เจ้าหน้าที่ระดับ 6 ปฏิบัติงานปฏิบัติการสินเชื่อ (CAO) สาขาชุมพร ส่วนปฏิบัติการสินเชื่อ 5 ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ธนาคารพัฒนาสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
view: 0 shares: